ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ที่มาศึกษาดูงานการให้บริการแบบ One Stop Service

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและน […]

Continue Reading

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 และหลัก […]

Continue Reading