เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

         มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเปิดดำเนินการ  เมื่อปี พ.ศ. 2527 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ในช่วงที่ยังเป็นวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรีและเมื่อวันที่ 10  ตุลาคม พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้อนุญาตให้วิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นมหาวิทยาลัยฯ และเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก

         สำนักบริการการศึกษาจัดตั้งขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัยโดยการยุบ สำนักทะเบียนและประเมินผลการศึกษากับสำนักวิชาการทั้งสองสำนักฯที่ยุบรวมเทียบเท่าศูนย์ฯโดยมีหัวหน้าศูนย์ฯเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ก่อนตั้งสำนักบริการการศึกษาต้องย้อนประวัติทั้งสองสำนักฯ เริ่มต้นที่สำนักวิชาการ ขณะที่วิทยาลัยฯจัดตั้งใหม่ๆสำนักวิชาการยังไม่ได้จัดตั้งเป็นสำนักฯ แต่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน  การประสานงานให้กับทุกคณะวิชา  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทำหน้าที่เป็นผู้ประสาน  กำกับ ดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  ในด้านหลักสูตร  ด้านการเรียนการสอน และด้านติดตามประเมินผล  แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น  3 ฝ่าย  คือ ฝ่ายหลักสูตร  ฝ่ายการจัดการเรียนการสอน  ฝ่ายติดตามประเมินผลโดยและมีที่ทำการรวมอยู่กับสำนักทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จนกระทั่ง เมื่อวันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2545  จึงได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักวิชาการเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะวิชามีผู้อำนวยการสำนักฯ กำกับดูแลรับผิดชอบ และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้บังคับบัญชาโดยหน้าที่ความรับผิดชอบเช่นเดิม

หน่วยงานลำดับต่อมาคือสำนักทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเริ่มจัดตั้งพร้อมวิทยาลัยเปิดดำเนินการแต่เป็นสำนักทะเบียนและธุรการ มีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เพิ่ม-ถอนรายวิชาตรวจสอบผลการศึกษาตามหลักสูตรของแต่ละคณะวิชา และอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษารับคำร้องที่เกี่ยวกับงานบริการด้านวิชาการและทะเบียนประวัตินักศึกษางานด้านการเงิน จนกระทั้งปี พ.ศ. 2531 ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักทะเบียนและประเมินผลการศึกษาโดยหน้าที่ภารกิจยังเหมือนเดิมยกเว้นงานด้านการเงินให้สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบจนกระทั้งปี พ.ศ. 2550 มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารภายในมหาวิทยาลัยฯเพื่อการบริหารงานมีประสิทธิภาพจึงส่งผลให้สำนักทะเบียนและประเมินผลการศึกษาและสำนักวิชาการยุบหน่วยงาน ให้เทียบเท่าศูนย์ฯโดยทั้งสองศูนย์ฯอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักบริการการศึกษาโดยมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบส่วนภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งสองศูนย์ฯเหมือนเดิมทุกประการ

1.2  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน

         1.2.1 ปรัชญา

         “จริยธรรม  นำปัญญา”

         1.2.2 ปณิธาน

         “ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ”

         1.2.3 วิสัยทัศน์

         “ ส่งเสริมวิชาการ   บริการประทับใจ  ”